fbpx

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

RPLU.03.07.00-06-1422/20

Cele projektu

Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Planowane efekty

Wsparcie w ramach działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali województwa lubelskiego, wpisującej się w inteligentne specjalizacje (kod PKD projektu musi być zgodny z listą kodów PKD przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę bądź planowanych do nabycia i wdrożenia w wyniku realizacji projektu.ngs.

Wartość projektu

23 535,33 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

100 %